Get Adobe Flash player

Zapraszamy ...


Dzisiaj jest 25.06.2019, wtorek;
Zapraszamy w godz. 12.00-20.00


 

"Budowa wielofunkcyjnego budynku Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach" - inwestycja zrealizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Inwestycja zakończona 31.12.2018 r.

 •   Sala konferencyjno - widowiskowa
 •   Budynek GCBK
 •   Urządzenia siłowe
 •   Mini scena z widownią
 •   Księgozbiór
 •   Czytelnia/Sala kameralna
 •   Stanowisko bibliotekarza
 •   Kącik Malucha
 •   Mini Kawiarenka
 •   Sala Fitness

Polecamy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Instytut Książki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Polski Związek Bibliotek

RPOWP

Gmina Wyszki

Zespół Szkół w Wyszkach

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego.

 1. Nazwa i adres jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna (w skrócie GBP), ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki.
 2. Określenie stanowiska: Główny Księgowy samorządowej instytucji kultury - niepełny wymiar czasu pracy – 1/4 etatu (10 godz. tygodniowo).
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
 4. Pozostałe informacje: kandydat na Głównego Księgowego Gminnej Biblioteki Publicznej może równocześnie ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach.

Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.
(Dz. U. z 27 sierpnia 2009 r. nr 157, poz. 1240; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726), następujące wymagania:

 1. posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 3. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 5. kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na powyższe stanowisko:

 1. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku;
 2. umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office, Internet), programu księgowego oraz sprzętu biurowego;
 3. znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych;
 4. znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy;
 5. znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
 6. umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, zaangażowanie.

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku Głównego Księgowego:

 1. prowadzenie rachunkowości Gminnej Biblioteki Publicznej (GBP) w Wyszkach zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków GBP;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym GBP; kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 4. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.
 5. przygotowywanie projektów budżetów GBP oraz harmonogramów wydatków;
 6. prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek ZUS, potraceń oraz terminowe ich przekazywanie;
 7. obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS;
 8. sporządzanie sprawozdań (w tym finansowych) do ZUS, GUS i US oraz innych sprawozdań z realizacji projektów kulturalnych;
 9. rozliczanie projektów unijnych i innych dotacji;
 10. opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację pracy w instytucji kultury, w tym rachunkowości;
 11. sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej;
 12. wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz przychodów i kosztów GBP;
 13. nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;
 14. nadzorowanie, przygotowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;
 15. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów, w tym finansowo – księgowych;
 16. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego, w tym przetargi i bieżąca kontrola wydatków remontowych.

Wymagane dokumenty:

 1. CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej;
 2. list motywacyjny;
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia oraz staż pracy w księgowości;
 4. kwestionariusz osobowy;
 5. pisemne oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia aktualnego zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
 6. oświadczenie o stanie zdrowia kandydata, pozwalającym na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r.
  Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty (z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego) należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego GBP w Wyszkach” osobiście w siedzibie GBP lub przesłać listem poleconym na adres: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki w terminie do 04 marca 2013 roku, decyduje data wpływu.

UWAGA:

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe:

 1. Przewidywany termin analizy dokumentów - 05 marca 2013 roku.
 2. Przewidywany termin zatrudnienia - 01 kwietnia 2013 roku.
 3. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: www.goksit.gminawyszki.pl.
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 601 483 999.

 

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszkach
Henryk Zalewski

 

Pogoda

Mapka pogody

Pomocnik


Kalendarz okazjonalny


"Wieści Gminne"
- najnowszy numer 75/1/2019,
terminy, archiwum

Wieści Gminne