Get Adobe Flash player

Zapraszamy ...


Dzisiaj jest 21.02.2019, czwartek;
GCBK czynne w godz. 08.00-16.00


 

 

 

 

 

  •   Nauka gry na instrumentach muzycznych
  •   Gminne Spotkanie Seniorów w Pulszach
  •   Dożynki Parafialno - Gminne w Wyszkach
  •   Warsztaty w Filii GCBK w Strabli
  •   Gminny Dzień Rodziny w Topczewie
  •   Gminny Dzień Papieski w Wyszkach
  •   Wakacyjny sierpień w Wyszkach
  •   Akcja biblioteczna: Kiermasz Taniej Książki
  •   Seniorzy na wyjeździe do Kalnicy
  •   Konkurs fotograficzny: Moje wakacje

Polecamy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Instytut Książki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Polski Związek Bibliotek

e-kultura

RPOWP

Gmina Wyszki

Zespół Szkół w Wyszkach


Złota myśl na dziś:

Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Wyszkach (w skrócie: GCBK),
17-132 Wyszki, ul. Piórkowska 30
ogłasza nabór na stanowisko:
młodszy bibliotekarz

wymiar czasu pracy: 1/1 etat,
umowa na czas określony z możliwością jej przedłużenia

1. Wymagania niezbędne:

-    wykształcenie średnie z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub wyższe humanistyczne, ekonomiczne, menadżerskie, zarządzanie i marketing,
-    obywatelstwo polskie,
-    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-    znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych i instytucji kultury,
-    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
-    dobra znajomość obsługi komputera, pakietu Office, urządzeń biurowych i audiowizualnych,
-    umiejętność nawiązywania dobrych relacji  z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi,
-    ogólna wiedza z zakresu literatury,
-    umiejętność pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych.

2. Wymagania dodatkowe : 

-    dyspozycyjność,
-    samodzielność, operatywność, kreatywność, zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy,
-    umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi,
-    zdolności plastyczno – manualne i animacyjne,
-    umiejętność organizacji imprez promujących czytelnictwo,
-    ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej oraz kultury, znajomość rynku wydawniczego,
-    zaangażowanie w rozwój instytucji kultury i godne jej reprezentowanie,
-    mile widziana obsługa programów graficznych.

3. Główne obowiązki:

-    gromadzenie, opracowywanie, katalogowanie, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz,
-    indywidualne doradztwo z zakresie doboru literatury,
-    wypożyczenia elektroniczne systemem MAK+
-    prowadzenie dokumentacji placówki, w tym bibliotecznej, sprawozdawczość,
-    organizowanie i prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa: konkursy, spotkania, pogadanki, kluby i koła zainteresowań,
-    organizowanie imprez plenerowych: pikniki, festyny, wycieczki itp.,
-    współpraca środowiskowa (współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami itp.),
-    pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych,
-    inne prace wynikające z zakresu działalności GCBK,
-    dbałość o stan mienia GCBK, utrzymanie ładu i porządku.

4. Wymagane dokumenty:

-      CV,
-      list motywacyjny,
-      kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje,
-      kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia,
-      własną wizję działalności GCBK (plan oferty) skierowaną do wszystkich grup wiekowych mieszkańców,
-      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe) i korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór w załączniku lub do pobrania w GCBK,
-      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku młodszy bibliotekarz – wzór w załączniku lub do pobrania w GCBK,
-      zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) - wzór w załączniku lub do pobrania w GCBK,
-      wszystkie dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata datowane i czytelnie podpisane.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Wyszkach, ul. Piórkowska 30, 17-132 Wyszki lub drogą pocztową na adres jw., w zamkniętej kopercie z  dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszy bibliotekarz” w terminie  do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 11.00. Decyduje data wpływu.
Aplikacje, które wpłyną niekompletne i po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wyborze pracownika będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej GCBK.

 

 

 

Załączniki:

Oświadczenie o niekaralności i pełni praw publicznych
Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
Zgoda na przetwarzanie danych

Pogoda

Mapka pogody

Pomocnik


Kalendarz okazjonalny


"Wieści Gminne"
- najnowszy numer 74/4/2018,
terminy, archiwum

Wieści Gminne