Get Adobe Flash player

Zapraszamy ...


Dzisiaj jest 17.09.2019, wtorek;
GCBK czynne w godz. 08.00-16.00


 

"Budowa wielofunkcyjnego budynku Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach" - inwestycja zrealizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Inwestycja zakończona 31.12.2018 r.

 •   Sala konferencyjno - widowiskowa
 •   Budynek GCBK
 •   Urządzenia siłowe
 •   Mini scena z widownią
 •   Księgozbiór
 •   Czytelnia/Sala kameralna
 •   Stanowisko bibliotekarza
 •   Kącik Malucha
 •   Mini Kawiarenka
 •   Sala Fitness

Polecamy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Instytut Książki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Polski Związek Bibliotek

RPOWP

Gmina Wyszki

Zespół Szkół w Wyszkach


Złota myśl na dziś:

 

Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Wyszkach (w skrócie: GCBK),
17-132 Wyszki, ul. Piórkowska 30
ogłasza nabór na stanowisko:
bibliotekarz

 

wymiar czasu pracy: 1/1 etat,
umowa na czas określony z możliwością jej przedłużenia

1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub wyższe z zakresu bibliotekoznawstwa, humanistyczne, pedagogiczne, ekonomiczne, menadżerskie lub zarządzanie i marketing,
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych i instytucji kultury, ochrony danych osobowych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
- dobra znajomość obsługi komputera, obsługa poczty e-mail, szukania informacji w Internecie, pakietu Office (Word, Excel, Power Point), urządzeń biurowych i audiowizualnych,
- umiejętność nawiązywania dobrych relacji z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi,
- umiejętność pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych.

2. Wymagania dodatkowe :

- dyspozycyjność,
- samodzielność, operatywność, kreatywność, zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy,
- zdolności plastyczno – manualne i animacyjne,
- umiejętność organizacji imprez promujących czytelnictwo,
- ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej oraz kultury, znajomość rynku wydawniczego,
- zaangażowanie w rozwój instytucji kultury i godne jej reprezentowanie,
- mile widziana obsługa programów graficznych.

3. Główne obowiązki:

- gromadzenie, opracowywanie, katalogowanie, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz,
- indywidualne doradztwo z zakresie doboru literatury,
- wypożyczenia elektroniczne systemem MAK+
- prowadzenie dokumentacji placówki, w tym bibliotecznej, sprawozdawczość,
- organizowanie i prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa: konkursy, spotkania, pogadanki, kluby i koła zainteresowań,
- organizowanie imprez plenerowych: pikniki, festyny, wycieczki itp.,
- współpraca środowiskowa (współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami itp.),
- pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych,
- inne prace wynikające z zakresu działalności GCBK,
- dbałość o stan mienia GCBK, utrzymanie ładu i porządku.

4. Wymagane dokumenty:

- CV,
- list motywacyjny,
- kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia,
- własną wizję działalności GCBK (plan oferty) skierowaną do wszystkich grup wiekowych mieszkańców,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe) i korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór w załączniku lub do pobrania w GCBK,
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku bibliotekarz – wzór w załączniku lub do pobrania w GCBK,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) - wzór w załączniku lub do pobrania w GCBK,
- wszystkie dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata datowane i czytelnie podpisane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Wyszkach, ul. Piórkowska 30, 17-132 Wyszki lub drogą pocztową na adres jw., w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarz” w terminie do 10 czerwca 2019 r. do godz. 11.00. Decyduje data wpływu.
Aplikacje, które wpłyną niekompletne i po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wyborze pracownika będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej GCBK.

 

 

 

Załączniki:

Oświadczenie o niekaralności i pełni praw publicznych
Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
Zgoda na przetwarzanie danych

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY –
REKRUTACJA OSOBY MAJĄCEJ PODJĄĆ PRACĘ

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Wyszkach, ul. Piórkowska 30, 17-132 Wyszki, NIP: 5432181809, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Rafał Andrzejewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 504 976 690
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności odpowiednio ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi lub ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji;
  w przypadku niepodania tych danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
  4. przenoszenia danych osobowych;
  5. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania przedmiotowego procesu rekrutacji.
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, także w okresie dwóch miesięcy po zakończeniu przedmiotowego procesu rekrutacji dla potrzeb prowadzenia innych procesów rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia na to zgody.

Pogoda

Mapka pogody

Pomocnik


Kalendarz okazjonalny


"Wieści Gminne"
- najnowszy numer 75/1/2019,
terminy, archiwum

Wieści Gminne